Genel Müdür Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

19542
Genel Müdür Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları
Genel Müdür Görev Tanımı Yetki ve Sorumlulukları

GENEL MÜDÜR GÖREV TANIMI YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kalite Politikası ve Kalite Hedeflerini belirler
 • Firmayı her alanda temsil eder.
 • Firmanın yasal ve kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için çalışır.
 • Firma birimlerini ve çalışmalarını denetler. Her konuda rapor alır. Değerlendirme ve görevlendirme yapar.
 • Firmanın mali kaynaklarını oluşturur.
 • Satın alma ve kalite konularında firma yönetimini ve çalışanlarını koordine eder.
 • Firmanın genel gidişatından ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.
 • Firma çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediklerini kontrol eder.
 • Kalite sisteminin uygulanmasında çalışanlara destek verir, gerekli zamanlarda denetler,Yönetimin kalite sistemini gözden geçirme toplantılarına başkanlık eder.
 • Firma kaynaklarını ve kullanımını kontrol ve koordine eder.
 • Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarına başkanlık eder,
 • Şirket genel prensiplerine yön verir,
 • Belirli periyotlarla şirket yönetimdeki sorumluları bir araya getirerek iş akışı, eksikliklerin giderilmesi, hizmetin iyileştirilmesi çalışmalarının yapılması yönünde politika belirler ve sonuçlarını takip eder,
 • Şirketin müşteri portföyünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara yön verir, müşteri görüşmelerinin nihai sonuç değerlendirmelerinden karara bağlananları denetler,
 • Belli periyotlarla müşteri ziyaretlerinde bulunur ve üst seviyede üçüncü şahıslar nezrinde şirketi temsil eder,
 • ISO 9001 faaliyetlerinin içinde bulunur ve Yönetim Temsilcisi her türlü çalışmalarını karşılıklı değerlendirerek onaylar,
 • Tahsilatları ve cari hesapları takip eder,
 • Proje üretir ve satış ekibinin motivasyonunu üst düzeyde tutar,
 • Temel kurallar çerçevesinde, şirketin kârlılığını arttırmak yönünde inisiyatif kullanır,
 • Satış ve pazarlama konusundaki seminer,fuar vb gibi etkinliklere katılır,
 • Yeni müşteriler edinmek, bahsi geçen müşterilere firmayı tanıtmak, satış yapmak üzere müşteri ziyaretlerinde bulunur,
 • Şirketin mevcut müşterilerine ilişkileri geliştirmek ve satış yapmak üzere müşteri ziyaretlerinde bulunur,
 • Şirketin mali politikasını belirler bu konuda şirket yararına gerekli önlemlerin alınması için ilgilileri uyarır.
 • Şirket Sorumluları başta olmak üzere tüm personele  iş akışına göre ek görev, yetki ve sorumluluk verebilir.   
 • İhale ile ilgili son kararı verir.
 • Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesini sağlar.
 • Personel alma, terfi ettirme, görev değişikliği veya işten atma yetkisi vardır.
 • Her türlü firma kaynaklarını kullanma yetkisi vardır.
 • Her türlü aracın alım, satım veya kullanım yetkisi vardır.
 • Üçüncü şahıslar nezrinde firmayı temsil yetkisi vardır.
 • Firma adına her türlü tasarrufta bulunma yetkisi vardır.
 • Personel özlük dosyalarının ilgili kanunlara göre tam ve eksiksiz olarak düzenlenmesini sağlar,
 • Şirket personelinin tamamının tüm eğitimlerinin zamanında verilmesini sağlar.
 • Müşterilerden gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda gerekli personel ve teçhizat  düzenlemelerini yapar.
 • Şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, kırtasiye vb. ihtiyaçların kaliteli ve asgari maliyette teminini sağlar.
 • Şirketin işlerinde kullanılmak üzere satın alınan sarf malzemenin sözleşmelerdeki aranılan özelliklere uygunluğuna dikkat eder.
 • Satın alınacak her türlü malzemeyle ilgili olarak piyasa araştırması yapar.
 • Birimlerden gelen satın alma talepleri doğrultusunda Genel müdür veya genel müdür yardımcısı onayını alarak satın alma faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Tedarikçi firmadan gelen  deforme olmuş ürünlerin iadesini ve  takibatını gerçekleştirir.
 • İrsaliye ve benzeri sevk belgelerini düzenleme yetkisi vardır.

Genel Müdür iş profili ve yeterlilikleri:

 • Tercihen üniversite mezunu olmalıdır.
 • Benzer bir görevde en az 10 yıl deneyime sahip olmalıdır.
 • Yöneticilik vasıflarına sahip olmalıdır.
 • Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olmalı, Office programlarını etkin bir biçimde kullanabilmelidir.
 • Etkili iletişim kurabilmelidir.
 • En az bir yabancı dil bilmelidir.

Reklam